Hu*o*ng’ du*o*ng mua` ha

Ho^j` con` hoc ca^p’ 2 da~ co’ nhie^u` luc’ co’ ngu*o*j` hoj? tuj ra(ng` tuj thjk loaj` hoa j`,luc’ do’ tuj cung~ cha? bjk tra? lo*j` ra sao bo*j? loaj` hoa nao` do^j’ vo*i’ tuj cung~ jo^ng’ nhau.Hoa thj` co’ bjk bao nhie^u loaj` hoa dep,dep tu*` mau` sa(c’ de^n’ hu*o*ng tho*m va` cA? y’ nghiA~ nu*A~ chu*’ (nhu*ng huj` do’ con` nho?,co’ bjk y’ nghia~ hoa la` j ` da^u

).

 
Chj gaj’ tuj thj` noj’ ra(ng’ thjk hoa ho^ng` vj` hoa ho^ng` vu*a` co’ nhiE^u` y’ nghia~ vu*a` dep laj co’ ve? kie^u sa nu*A~,ngay cA? co^ ban tha^n cua? tuj cung~ thjk no’.No’ luo^n u*o*c’ ra(ng` va`o ngay` sjnh nha^t no’ du*o*c 1 ngu*o*j` kon trai ta(ng 1 bo’ hoa ho^ng` tha^t to,con` tuj thj` tha^y’ lang~ xet hok ha`

.Do’,ai cung~ co’ 1 loaj` hoa dE^? thjk va` de^? khoe cai’ y’ nghia~ hay ho cua? no’,con` tuj thj` luo^n tu* hoi? mjnh` thjk hoa j nhj?

.

Ro^j` mo^t ngay` tuj wuye^t’ djnh nah` se~ chon hoa Ly lam` laoj` hoa ma` tuj thjk nha^t’,do*n jan? 1 die^u` do’ nah` loaj` hoa ma` tha^n` tu*o*ng tuj iu thjk

.Nhu*ng phaj? co^ng nha^n 1 die^u` ra(ng` to^j cA?m tha^y’ loaj` hoa do’ con` dep ho*n ca? hoa ho^ng`.Nha^t’ la` nhu*ng~ bo^ng hoa Ly vang`,luo^n toa? sang’ la^p’ lanh’ du*o*j’ anh’ na(ng’ ma(t tro*j`

.Va? laj tuj tha^y’ y’ nghja~ cua? loaj` hoa nay` cung~ hay ho (y’ nghjA~ j thj` tu* tim` hie^U? nah’

).

Nhu*ng ruj` de^n’ mo^t ngay` tuj ba(t’ da^u` de^? y’ de^n’ 1 loai` hoa ma` tuj tha(c’ ma(c’ no’ la` hoa j.Hoa j` ma` to oach laj con` vang` choe’,caj’ nhj thj` to dung` va` den si`,la ho*n nu*A~ nah` no’ du*o*c tro^ng` trE^n noc’ nha` hang` xom’ cua? tuj

.Maj~ sau nay` khj tuj hoi? pa` chj thj` mo*j’ du*o*c bjk ra(ng` te^n no’ nah` hoa Hu*o*ng’ du*o*ng,mo^t caj’ te^n tuj tha^y’ tha^t da(c bjk (co’ nghja~ la` hu*o*ng’ to*i’ ma(t tro*j` ).

 
 
Nhu*ng tha^t ra luc’ do’ thj` chj? thjk caj’ te^n cua? no’ thoaj bo*j? tuj tha^y’ hoa hu*o*ng’ du*o*ng cung~ hok dep la(m’,cha(ng? nhe~ khj aj hoj? thj` tuj laj noj’ ra(ng` tuj chj? thjk tE^n no’ thoaj sao,da~ c’ luc’ tuj con` tha^y’ no’ hok dep = hoa Ly ma hui` xu*a tuj thjk va^Y.Bo*I? no’ tro^ng kha’ la` tho^ ke^ch,nhuy hoa` thj to,to wa’,to de^n’ mu*c’ lam` cho nhu*ng~ canh’ hoa xung wanh tro^ ng de^n’ nah` nho? be’ va` tu* du*ng than`h ra 1 su* le^ch lac…thu*o*ng` thj canh’ hoa se~ a^p’ u? nhj hoa…da(ng` nay` …
 
 
Nhu*ng co’ mo^t die^u` thj` tuj bjk ro~,do’ la` tuj thjk anh’ sang’ va` ma(t tro*i`.Tu*` pe’ de^n’ jo*` tuj luo^n khoaj’ nhu*nG~ j la^’p lanh’ va` ru*c ro*~ .Ruj` mo^t ngay` khj tuj nga(m’ nhjn` no’ tuj laj tha^y’ no’ tha^t ru*C ro*`,tro^ng no’ nhu* 1 o^ng ma(t tro*j` pe’ nho? va^y do’ va` tuj nghj~ ra(ng` no’ cung~ thjk ma(t tro*j` nhU* tui ne^n luo^n hu*o*ng’ ve^` phja’ ma(t tro*j`

.Khj tuj nhjn` no’ tuj laj co’ cam? jac’ a^m’ ap’,no’ lam` cho tuj cam? tha^y’ du*o*c hu*o*ng vj cua? mua` he`.Khj ban ta(ng cho mo^t aj do’ mo^t bo^ng hoa hu*o*ng’ du*o*ng thj chjnh’ la` luc’ ban noj’ vo*j’ ngu*o*j` do’ ra(ng` “mjnh` sE~ luo^n joi~ theo ban cho du` ban o*? da^u va` ba^t’ cu*’ luc’ nao`”,va` 1 die^u` nu*A~ la` no’ con` tu*o*ng tru*ng cho su* hy vong

.

Hu*o*ng’ du*o*ng se~ che^t’ khj hok co’ ma(t tro*j` va` ma(t tro*j` se~ cam? tha^y’ co^ do*n khj hok co’ hu*o*ng’ du*o*ng-ngu*o*j` luo^n joi~ theo mjnh`.Mo^j~ kon ngu*o*j` nah` 1 bo^ng hoa hu*o*ng’ du*o*ng,va` mo^j~ bo^ng hoa do’ phaj? tu* tjm` la^y’ 1 ma(t tro*j` cho rie^ng mjnh`,co’ the^? la` nhu*ng~ ngu*o*j` trong ja djnh`,nah` ban be,nah` ngu*o*j` ban yeu wi’ hay nah` mo^t ngu*o*j` da(c bik nao` do’.Ngu*o*j` do’ se~ luo^n luo^n toa? sang’ cho ban va` cho ban hy vong.
 
Ban da~ tjm` du*o*c ma(t tro*j` cho rie^ng mjnh` chu*a,con` tuj thj` da~ tjm` du*o*c oj`Cho du` co’ o*? da^u va` bu*o*’c tre^n kon du*o*ng` nao` tuj cung~ se~ luo^n joi~ theongu*o*j` do’ va` ngu*o*c laj ngu*o*j` do’ se~ cho tuj cam? jac’ a^m’ ap’ che cho*?…nhu* 1 bo^ng hoa hu*o*ng’ du*o*ng hu*o*ng’ to*i’ ma(t tro*j`

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s